GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x

ČLÁNOK 1 – CENY A PODMIENKY ICH UPLATŇOVANIA

(Všetky ceny sú vrátane DPH)

SIEŤ GREENWAY – NABÍJACIE BODY GREENWAY (označené v Aplikáciách ako “GW”)

SIEŤ GREENWAY - NABÍJACIE BODY GREENWAY

SIEŤ GREENWAY – PARTNERSKÉ NABÍJACIE BODY (označené v Aplikáciách ako “P”)

SIEŤ GREENWAY – PARTNERSKÉ NABÍJACIE BODY

ROAMINGOVÉ NABÍJACIE BODY, NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ (označené v Aplikáciách ako “R”)

ROAMINGOVÉ NABÍJACIE BODY, NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ

ĎALŠIE PRODUKTY A SLUŽBY

ĎALŠIE PRODUKTY A SLUŽBY

1) Sadzba za kWh sa uplatňuje na objem elektrickej energie spotrebovanej v priebehu jednej služby nabitia, ktorý sa meria a prenáša z nabíjacieho bodu. Táto informácia je Vám sprístupnená v Aplikáciách a pri Vašej fakturácii. Vzhľadom k stavu technologického vývoja, tento objem sa môže odlišovať od hodnoty nameranej vo Vašom vozidle, a to napríklad z dôvodu vlastnej spotreby tohto bodu, strát v nabíjacej infraštruktúre (konverzia prúdu pre DC nabíjanie), parametrov vozidla alebo iných dôvodov technického charakteru. Doba pripojenia predstavuje čas nepretržitého pripojenia konektora k Vášmu vozidlu bez ohľadu na dobu nabíjania.

2) “AC” zahŕňa nabíjací bod (ako je napríklad konektor) pre nabíjanie striedavým prúdo

3) “DC” zahŕňa nabíjací bod (ako je napríklad konektor) pre nabíjanie jednosmerným prúdom. Naše DC nabíjacie body môžu mať rôzne hodnoty maximálneho nominálneho výkonu, na zistenie maximálneho výkonu nabíjacieho bodu navštívte prosím naše Aplikácie. Táto hodnota maximálneho výkonu nabíjacieho bodu je rozhodujúca pre určenie relevantnej sadzby za kWh a pre určenie doby pripojenia zadarmo. Tento postup sa uplatňuje bez ohľadu na skutočnosť, že skutočný výkon pre Vaše nabíjanie môže byť nižší, a to napríklad z dôvodu technickej špecifikácie vozidla, spôsobu riadenia zdieľania výkonu pri nabíjaní viacerých vozidiel na stanici alebo z ďalších dôvodov technologického charakteru.

4) Mesačný poplatok je pevne stanovený poplatok, ktorý sa uplatňuje na každý kalendárny mesiac poskytovania služieb.

5) ”Voľné jednotky” predstavujú objem elektrickej energie v kWh, ktorý môžete čerpať každý kalendárny mesiac zadarmo, a ktorý získavate so zvýhodneným cenovým programom. Voľné jednotky sa čerpajú len pri nabíjaní v sieti GreenWay na území Slovenskej republiky. Pri aktivácii zvýhodneného cenového programu získavate pomernú časť voľných jednotiek odo dňa účinnosti tohto programu do konca daného kalendárneho mesiaca. Po vyčerpaní voľných jednotiek a pri nabíjaní mimo siete GreenWay na Slovensku sa uplatňujú ceny podľa zvoleného cenového programu. Voľné jednotky sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

6) Sadzba za minúty sa uplatňuje na dobu, o ktorú doba pripojenia klienta počas jednej služby nabitia presahuje dobu pripojenia zadarmo. Uplatňuje sa na každú začatú minútu. Táto platba sa neuplatňuje pre AC služby nabíjania medzi 20:00 a 8:00 ráno nasledujúceho dňa pri využívaní našich nabíjacích bodov GreenWay.

7) Nabíjacie body môžu mať rôznu cenu a táto Vám je sprístupnená po prihlásení do Aplikácií, ktoré obsahujú informácie o cenách na nabíjacích bodoch; týmito Aplikáciami sú aktuálne Driver Zone a mobilné Aplikácie. Sadzby, ktoré sú zverejnené v týchto Aplikáciách, sa uplatňujú za rovnakých podmienok ako stanovuje tento cenník. Odchýlky budú špecificky uvedené v Aplikáciách.

8) “Zjednodušené nabíjanie” znamená, že na službu nabíjania u roamingových partnerov uplatňujeme cenu podľa cenového programu, ktorý sa uplatňuje na nabíjanie u GreenWay, za podmienok tohto vybraného cenového programu. Ceny sa uplatňujú, ak klient rešpektuje pri službách nabíjania Pravidlá primeraného užívania (viďte Článok 3).

9) RFID zariadenie je RFID karta alebo iný prostriedok, ktorý umožňuje klientovi autorizovať sa na nabíjacom bode a iniciovať službu nabitia. Prvé RFID zariadenie pre každého vodiča dostanete zadarmo.

ČLÁNOK 2 – SPÔSOB VÝPOČTU CENY A PLATBY

2.1 Sumy, ktoré máte zaplatiť za naše služby nabíjania, budú vypočítané ako súčet (i) zložky ceny, ktorá vychádza zo súčinu sadzby za kWh podľa tohto cenníka a objemu nabíjania v kWh po odpočítaní využitých voľných jednotiek, ak sú pre toto nabíjanie uplatniteľné, a (ii) zložky ceny, ktorá vychádza zo sadzby za minúty podľa tohto cenníka. Ak sa cena z Vášho príslušného zvýhodneného cenového programu neuplatňuje na služby nabíjania, ktoré sú poskytované na nabíjacích bodoch partnerov GreenWay alebo v sieťach roamingových partnerov GreenWay, suma na úhradu bude vypočítaná podľa ceny (hodnota a spôsob jej výpočtu), ktorú môžete nájsť, keď sa prihlásite do Aplikácií. Suma na úhradu bude vypočítaná osobitne pre každú službu nabitia.

2.2 Cena za služby nabíjania bude navýšená o mesačný poplatok v súlade so zvýhodneným cenovým programom. Ak sa cenový program uplatňuje len na časť kalendárneho mesiaca, zaplatí sa mesačný poplatok v pomernej výške.

2.3 Platby za naše služby vypočítame a vyfakturujeme nasledovne: (i) suma na zaplatenie pre registrovaných klientov, ktorí využívajú služby nabíjania opakovane, sa vypočíta ako súčet súm za všetky služby nabitia poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci (s výnimkou prípadu pod bodom (iii)) a navýši sa o mesačný poplatok (ak sa uplatňuje) za aktuálny kalendárny mesiac; faktúra za tieto služby bude vystavená v lehote 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca; (ii) prvý mesačný poplatok (alebo jeho pomerná časť) je splatný v deň, kedy si zvolíte zvýhodnený cenový program; faktúra na túto platbu bude vystavená v rovnaký deň; (iii) suma na zaplatenie za jednorazovú službu nabíjania alebo za službu nabitia čerpanú registrovaným klientom na základe zjednodušenej registrácie, ak táto registrácia nie je dokončená do 24 hodín, má byť uhradená po každej službe nabitia; faktúra za túto službu bude vystavená najneskôr do 7 dní po poskytnutí služby; (iv) suma na zaplatenie ďalších služieb a produktov sa má uhradiť po ich poskytnutí alebo odoslaní; faktúra pre tieto plnenia bude vystavená najneskôr do 7 dní; (v) suma na zaplatenie za služby nabíjania poskytnuté v rámci roamingu bude vypočítaná a vyfakturovaná osobitne po tom, ako obdržíme údaje od nášho roamingového partnera; suma je splatná v deň vystavenia faktúry. Vo všetkých prípadoch vyššie je dátum vystavenia faktúry aj dňom splatnosti sumy uvedeným na faktúre.

2.4 Platby za naše služby automaticky sťahujeme z platobnej karty, ktorú uložíte cez Aplikácie, a to k momentu splatnosti príslušnej platby, prípadne – ak takáto platba nemohla byť zrealizovaná k tomuto momentu – k neskoršiemu dátumu, keď zostatok prostriedkov na účte nám umožní stiahnuť požadovanú sumu.

2.5 Budeme požadovať autorizáciu Vašej karty na nasledovné sumy: (i) suma 1 EUR pre úvodnú autorizáciu pre registrovaného klienta so štandardným cenovým programom, (ii) suma vo výške prvého mesačného poplatku (alebo jeho pomernej časti) v prípade prvej autorizácie klienta so zvýhodneným cenovým programom a (iii) suma 20 EUR pre klienta, ktorý využíva jednorazovú službu nabíjania alebo službu nabíjania na základe zjednodušenej registrácie. Sumy môžu byť zmenené, najmä v prípade výskytu väčšieho počtu neúspešných platobných transakcií.

ČLÁNOK 3 – PRAVIDLÁ PRIMERANÉHO UŽÍVANIA

3.1 Očakávame, že klient má záujem využívať sieť GreenWay na Slovensku, a nie vyhľadávať prístup do sietí našich roamingových partnerov alebo siete GreenWay v zahraničí za ceny nižšie ako stanovujú ich cenníky. Z tohto dôvodu uplatňujeme princípy stanovené v týchto Pravidlách primeraného užívania.

3.2 Máme za to, že budete konať v rozpore s týmito Pravidlami, ak počas ktoréhokoľvek obdobia dvoch mesiacov, (i) objem služieb nabíjania (v kWh), ktoré využijete v sieťach roamingových partnerov alebo v sieti GreenWay v zahraničí, presiahne objem služieb nabíjania v našej sieti o minimálne 50%, alebo (ii) objem služieb nabíjania, ktoré využijete v sieťach roamingových partnerov, presiahne 1.000 kWh, pričom našu sieť nevyužívate vôbec alebo využívate naše služby v nízkom objeme (50 kWh a menej).

3.3 Dodržiavanie Pravidiel primeraného užívania budeme kontrolovať na základe celkového objemu spotrebovanej elektriny, vrátane spotreby ktorýmkoľvek z Vami registrovaných vodičov alebo použitím ktoréhokoľvek RFID zariadenia.

3.4 V prípade porušenia princípov týchto Pravidiel primeraného využívania sme oprávnení navýšiť vyfakturované platby za služby nabíjania, ktorými sa porušia pravidlá podľa ods. 3.2, o dodatočných 50%.

ČLÁNOK 4 – ZMENA ALEBO UKONČENIE

4.1 Nový cenový program si môžete vybrať raz mesačne s účinnosťou (i) od nasledujúceho dňa, ak na základe Vášho aktuálneho cenového programu neplatíte mesačný poplatok, (ii) od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak na základe Vášho aktuálneho cenového programu platíte mesačný poplatok, alebo (iii) odo dňa, od ktorého sa cenník začne uplatňovať, ak zmeníme cenník spôsobom, ktorý má dopad na Váš aktuálny cenový program.

4.2 Zvýhodnený cenový program môžete začať využívať za podmienky, že zaplatíte prvý mesačný poplatok (alebo jeho pomernú časť) v zmysle tohto cenového programu.

4.3 Vyhradzujeme si právo meniť akékoľvek podmienky tohto cenníka, vrátane zmeny alebo ukončenia cenových programov.

4.4 O zmene cenníka Vás budeme informovať minimálne 14 dní vopred. Ak so zmenenými podmienkami v cenníku nesúhlasíte, môžete ukončiť rámcovú zmluvu s okamžitým účinkom.

4.5 Ak zrušíme cenový program, bude sa pre Vás uplatňovať platný štandardný program, okrem ak si zvolíte odlišný cenový program v zmysle platného cenníka.

4.6 Ak sa zmena cenníka týka zmien sadzieb alebo objemu voľných jednotiek vo zvýhodnených cenových programoch, Vami zvolený cenový program sa naďalej uplatňuje pre Vaše nabíjanie aj po tejto zmene; ak nesúhlasíte so zmenenými podmienkami cenového programu, avšak naše služby využívate, uplatníme na ne štandardný cenový program, okrem ak si zvolíte odlišný cenový program.

ČLÁNOK 5 – DÁTUM ÚČINNOSTI

5.1 Tento cenník je vydaný dňa 17. mája 2021 a uplatňuje sa od 1. júna 2021.

5.2 Tento cenník sa bude uplatňovať vo vzťahu ku klientovi od skoršieho dátumu, v ktorý sa (i) nový klient zaregistruje pre naše služby, alebo (ii) klient požiada o jednorazové nabíjanie, alebo (iii) existujúci registrovaný klient prijme všeobecné obchodné podmienky vydané dňa 1. marca 2021.

5.3 Tento cenník sa uplatňuje automaticky voči každému už zaregistrovanému klientovi a klientovi, ktorý využíva službu jednorazového nabíjania.


Archív