GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
x
 1. ČLÁNOK 1 – ZMLUVA S GREENWAY

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb nabíjania pre elektrické alebo hybridné vozidlá našou spoločnosťou GreenWay Infrastructure s.r.o. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke. Údaje o našej spoločnosti sú uvedené nižšie.
  2. Na základe registrácie získate (ako náš registrovaný klient) prístup k našim službám nabíjania kedykoľvek podľa Vašej potreby. Získate tiež prístup k našej ponuke služieb klientskej podpory a našim zvýhodneným cenovým programom; tieto možnosti sú dostupné aj klientom, ktorí sa zastavia len na jednorazové nabíjanie, avšak iba v limitovanom rozsahu.
  3. Zmluva, ktorú s nami uzatvárate, je rámcová zmluva (rámcová zmluva). Každé jednotlivé poskytnutie služby nabíjania (služba nabitia) predstavuje samostatnú zmluvu o poskytnutí služby nabíjania (zmluva na službu nabitia).
  4. Tým, že nás požiadate o službu nabíjania, prejavujete súhlas s našimi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na túto službu na danom nabíjacom bode a v čase poskytnutia služby.
  5. Skôr ako využijete služby nabíjania na určitom nabíjacom bode, prihláste sa do našich webových alebo mobilných aplikácií (Aplikácie), aby ste sa oboznámili s informáciami o aktuálnych cenách, spôsoboch autentifikácie alebo iných podmienkach pre naše služby.
  6. Registráciu môžete vykonať v našich Aplikáciách, a tým získate možnosť využívať naše služby opakovane bez potreby ďalšej registrácie (opakované nabíjanie). Získate tým prístup aj k našim zvýhodneným cenovým programom.
  7. Ak potrebujete nabiť svoje vozidlo a nemáte čas na administratívu, ponúkame Vám možnosť zaregistrovať sa zjednodušeným spôsobom, t. j. bez poskytnutia všetkých požadovaných registračných údajov (zjednodušená registrácia). Na základe zjednodušenej registrácie môžete vykonať jedno nabitie vozidla v najbližších 24 hodinách. Pre opakované nabitie vozidla je potrebné, aby ste chýbajúce údaje doplnili (dokončenie registrácie).
  8. Ako registrovaný klient získate prístup k rozmanitým službám klientskej podpory, ktoré poskytujeme prevažne elektronickými prostriedkami; tieto zahŕňajú najmä elektronicky vykonávané zmeny zmluvy a registračné údaje, iniciovanie a ukončenie nabíjania alebo predkladanie reklamácií. Zriadime Vám zákaznícky účet, v ktorom nájdete informácie a funkcie, ktoré sa týkajú Vami využívaných služieb nabíjania alebo elektromobility vo všeobecnosti. Získate prístup do našich Aplikácií, ktoré sú navrhnuté tak, aby Vám uľahčovali využívanie našich služieb.
 2. ČLÁNOK 2 – SIEŤ GREENWAY

  1. V našej spoločnosti máte prístup k službám nabíjania, ktoré poskytujú rôzne subjekty prostredníctvom sietí nabíjacích bodov. Do týchto sietí patria nabíjacie stanice, ktoré vlastní a prevádzkuje naša spoločnosť a spoločnosť GreenWay Polska Sp. z o.o. pod spoločným názvom „Sieť GreenWay” a ktoré sú označené v Aplikáciách „GW“ (Nabíjacie body GreenWay), nabíjacie body, ktoré vlastnia iné subjekty a ktoré sú označené „P“ (Partnerské nabíjacie body) a nabíjacie body, ktoré prevádzkujú roamingoví partneri a ktoré sú označené „R“ (Roamingové nabíjacie body).
  2. Nabíjanie na bodoch u GreenWay partnerov môže byť poskytované za osobitných cenových alebo iných podmienok.
  3. V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body, ktoré môžete navštíviť.
 3. ČLÁNOK 3 – NABÍJANIE U ROAMINGOVÝCH PARTNEROV

  1. Naši klienti majú prístup k službám nabíjania aj v sieťach iných prevádzkovateľov na Slovensku a v iných krajinách (roamingoví partneri) bez potreby ďalšej registrácie. Tieto nabíjacie body sú prevádzkované pod názvami roamingových partnerov, ale služba, ktorá Vám bude prostredníctvom nich poskytnutá, bude poskytnutá našou spoločnosťou.
  2. Nabíjanie na bodoch roamingových partnerov môže byť poskytované za osobitných cenových alebo iných podmienok. Navštívte naše Aplikácie, aby ste zistili, ako sa môžete autentifikovať na nabíjacom bode roamingového partnera.
  3. Ste povinný/á dodržiavať podmienky stanovené roamingovým partnerom pre užívateľov jeho nabíjacích bodov.
  4. V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body sietí roamingových partnerov, ktoré môžete navštíviť.
 4. ČLÁNOK 4 – NAŠE SLUŽBY

  1. Služby môžete využívať v čase vyžiadania, za predpokladu, že nabíjací bod nie je obsadený. Naše služby klientskej podpory môžu zahŕňať možnosti spravovania služby nabíjania, ako napríklad prostredníctvom jej rezervácie.
  2. Na základe Vašej zmluvy máte možnosť objednať poskytovanie služieb nabíjania viacerým užívateľom vozidiel (vodiči). Môžeme limitovať maximálny počet vodičov v jednej zmluve alebo stanoviť podmienky, ktoré musí spĺňať osoba/subjekt, aby sa mohol registrovať ako vodič.
  3. Keď sa Vaše vozidlo nabije, prosíme Vás, aby ste sa odpojili od bodu nabíjania a uvoľnili parkovacie miesto, aby ho mohli využívať ďalší klienti. Doba pripojenia k našej infraštruktúre môže byť zahrnutá v cene služby.
  4. Nie je možné garantovať neprerušenú a bezchybnú prevádzku všetkých našich nabíjacích bodov alebo nabitie vozidla do jeho plnej kapacity z dôvodov rôznych technických obmedzení. Dostupnosť nabíjacích bodov môže byť obmedzená zo strany našich partnerov, z iných dôvodov mimo našej kontroly alebo z dôvodu opráv alebo údržby nabíjacej infraštruktúry.
  5. Navštívte naše Aplikácie, kde zistíte informácie o aktuálnom stave nabíjacej infraštruktúry.
  6. Ste povinný/á dodržiavať naše pokyny na užívanie, ktoré sú umiestnené na nabíjacích bodoch, a iné technické, prevádzkové alebo bezpečnostné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na užívanie našich nabíjacích bodov a služieb, vrátane užívania našich Aplikácií. Všetky tieto pravidlá nájdete v našich Aplikáciách, sú umiestnené na našich nabíjacích staniciach alebo sú Vám oznámené e-mailom, aby ste sa mohli s nimi vopred oboznámiť.
  7. Nesmiete poškodzovať sieť GreenWay a najmä ju nesmiete používať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi na užívanie nabíjacích bodov. Tento zákaz platí aj vo vzťahu k nabíjacím bodom, ktoré vlastnia naši roamingoví partneri.
  8. Je Vašou povinnosťou chrániť Vaše prístupové údaje a prostriedky autentifikácie pred stratou alebo zneužitím treťou stranou. Na základe Vašej požiadavky deaktivujeme prostriedky autentifikácie, ale Vy zostávate povinný/á zaplatiť cenu služieb, ktorá bude ich prostredníctvom poskytnutá, do momentu ich deaktivácie.
 5. ČLÁNOK 5 – CENA A PODMIENKY PLATENIA

  1. Naše služby nabíjania sú poskytované za odplatu.
  2. Naše ceny sú štruktúrované a obsahujú viaceré zložky ceny, sadzby a podmienky ich uplatňovania (cenové programy). V rámci našich zvýhodnených cenových programov ponúkame aj programy, ktoré obsahujú aj mesačný poplatok.
  3. Môžete si vybrať z našej ponuky zvýhodnených cenových programov. Môžete vybrať odlišný cenový program pre každého vodiča. Štandardný cenový program podľa nášho aktuálneho cenníka sa uplatní na Vašu službu nabitia v prípadoch, ak si nezvolíte žiaden zo zvýhodnených cenových programov alebo existuje iný dôvod, pre ktorý sa žiaden z nich na Vaše nabíjanie neuplatňuje. Štandardný cenový program sa uplatňuje pre nabitie vykonané na základe zjednodušenej registrácie; za podmienky dokončenia registrácie si môžete pre ďalšie nabitia vybrať ktorýkoľvek z našich cenových programov.
  4. Cenové podmienky našej služby, vrátane našej ponuky zvýhodnených cenových programov, sú stanovené vo zverejnenom cenníku našej spoločnosti. Cena pre niektoré nabíjacie body je Vám sprístupnená v našich Aplikáciách; tieto prípady špecifikuje cenník.
  5. Pre zistenie ceny platnej pre Vašu konkrétnu službu nabitia sa prosím prihláste do našich Aplikácií.
  6. Vyhradzujeme si právo určiť cenu nami poskytovaných služieb nabíjania a budeme Vás vopred informovať, ak nastane akákoľvek zmena cien na našich nabíjacích staniciach GreenWay. Rovnako postupujeme aj pri zmenách (vrátane ukončenia) našich zvýhodnených cenových programov.
  7. Našim klientom ponúkame aj rozmanité zľavy, uplatňujeme propagačné akcie, poskytneme službu zadarmo alebo iné zvýhodnenia alebo osobitné podmienky. Ak chcete zistiť, aké cenové zvýhodnenia sa uplatňujú pre Vás, nahliadnite do nášho cenníka, navštívte našu webovú stránku a naše Aplikácie a prihláste sa na odber nášho newslettru!
  8. Náš cenník stanovuje ceny za ďalšie služby (ako napríklad za odťahovú službu) a produkty (ako napríklad za nabíjacie karty). Tieto platby vykonáte za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na platby za služby nabíjania.
  9. Splatnosť ceny služby nabitia nastáva momentom jej poskytnutia. Zložky ceny, ktoré nie sú podmienené vykonaním nabíjacej služby (ako napríklad pevne stanovený poplatok alebo predplatba) sú splatné k začiatku obdobia, na ktoré sa vzťahujú. Je možné, že predĺžime dátum splatnosti platieb na neskôr (ako napríklad ku koncu dňa alebo kalendárneho mesiaca). Príslušné informácie nájdete na našej webovej stránke, v cenníku, a o zmenách Vás budeme informovať e-mailom.
  10. Splatné sumy Vám oznámime najneskôr k momentu, keď sa stanú splatnými. Fakturácia našich služieb sa uskutočňuje elektronickou faktúrou. Je možné, že vystavíme faktúru po dátume splatnosti platby; dátum vystavenia faktúry nie je dôvodom pre akýkoľvek odklad platby. Aktuálne podmienky sú detailne uvedené v našom cenníku.
  11. Ak ste nám nezaplatili splatné sumy za nami poskytnuté služby nabíjania, máme právo pozastaviť Vám poskytovanie ďalších služieb nabíjania.
 6. ČLÁNOK 6 – SPÔSOB PLATBY

  1. Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste nám umožnili prijímať platby za Vami využité služby nabíjania z Vašej platobnej karty cez naše Aplikácie. Za týmto účelom (i) nám poskytnete údaje Vašej platnej platobnej karty, (ii) karta musí byť úspešne autorizovaná Vašou vydávajúcou bankou, (iii) udelíte súhlas na uchovanie karty poskytovateľom platobných služieb a jej použitie našou spoločnosťou na úhradu platieb za Vaše nabíjania a iné služby alebo produkty, ktoré Vám budú poskytnuté počas doby trvania Vašej rámcovej zmluvy a (iv) zabezpečíte dostatočný objem prostriedkov a vykonáte ďalšie úkony, aby bolo možné zrealizovať platby z Vašej karty v deň ich splatnosti (ako napríklad, aby karta nebola blokovaná alebo aby ste mali nastavený dostatočný limit pre elektronické transakcie).
  2. Ak umožníme našim klientom platiť ďalšími spôsobmi platenia cez naše Aplikácie, môžete nahradiť platbu kartou týmito inými spôsobmi platenia v súlade s podmienkami, ktoré pre tento účel stanovíme.
  3. Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste podmienky uvedené v ods. 6.1 spĺňali počas celej doby trvania rámcovej zmluvy.
  4. Máme právo požadovať autorizáciu Vašej karty na sumu maximálne 50 EUR. Pred každým poskytnutím nabíjania máme právo vykonať autorizáciu (rezerváciu prostriedkov) na Vašej karte v sume maximálne 50 EUR. Aktuálne uplatňovaná suma (ktorá je zvyčajne nižšia ako vyššie uvedené maximálne sumy, alebo je dokonca symbolická suma) je uvedená v cenníku.
  5. Tým, že poskytnete údaje Vašej platobnej karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, že naša spoločnosť môže iniciovať platby z Vašej karty za nami poskytnuté služby nabíjania, a to v dni ich splatnosti a v sumách stanovených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti, v súlade s Vaším cenovým programom a po zohľadnení našich zliav alebo iných osobitných podmienok dohodnutých s Vami, po dobu trvania Vašej rámcovej zmluvy s našou spoločnosťou (mandát). Tento mandát sa uplatňuje rovnako aj na platby za iné služby alebo produkty, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti. Tento mandát nám dáva právo iniciovať neobmedzený počet platobných transakcií na pevne stanovené ako aj premenlivé sumy (ako sú napríklad opakované transakcie, budúce transakcie, vrátane predplatieb, (nenaplánované) transakcie s prístupovými údajmi k uloženej karte alebo platby splátok). Budeme Vám refundovať všetky platby, ktoré sa odchyľujú od nášho mandátu alebo vo vzťahu ku ktorým sa rozhodneme alebo dohodneme vrátiť Vám platbu (alebo jej časť) po tom, ako bola vykonaná. Ak by Vám bola autorizovaná suma odpísaná z účtu, budeme bezodkladne iniciovať jej refundáciu. Ak je to potrebné za účelom zabezpečenia súladu transakcie s mandátom, budeme iniciovať zastavenie/úpravu/zrušenie transakcií. V rámci nášho mandátu máme právo uchovávať prístupové údaje ku karte (platobný token priradený Vašej karte poskytovateľom platobných služieb, ktorý kartu uchováva; nie údaje samotnej karty) a využívať tieto uchované údaje na to, aby sme iniciovali transakcie v rámci nášho vyššie uvedeného mandátu Náš mandát vo vzťahu ku konkrétnej karte trvá po dobu, po ktorú sú údaje tejto karty uchovávané poskytovateľom platobných služieb. Mandát zanikne, keď kartu vymažete alebo keď zanikne Vaša rámcová zmluva s nami. Tým, že poskytnete údaje karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, aby poskytovateľ platobných služieb uchovával kartu pre naše platobné transakcie do budúcna.
  6. Platba z karty sa považuje za vykonanú k momentu, keď nám poskytovateľ platobných služieb sprístupní informáciu o tom, že platba bola úspešne odpísaná z Vášho účtu. V ostatných prípadoch sa považuje splatná suma za uhradenú jej pripísaním na náš účet.
  7. Typy akceptovaných kariet, časové a iné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na spracovateľské operácie týkajúce sa platieb z Vašej karty, sú stanovené príslušnými finančnými inštitúciami (ako je najmä poskytovateľ platobných služieb, Vaša vydávajúca banka, kartové spoločnosti). Podmienky k platbám sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach k týmto platbám, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke alebo prístupné cez hyperlink na stránku poskytovateľa platobných služieb.
  8. Ak platba kartou nie je úspešná, ste povinný/á bezodkladne zabezpečiť uhradenie všetkých Vašich splatných súm, a to najmä využitím údajov o Vašej karte a funkcií spracovania platieb vo Vašom klientskom účte v našich Aplikáciách alebo bankovým prevodom.
  9. Ustanovenia tohto Článku sa vzťahujú, v rozsahu, v akom je to možné, aj na iné spôsoby platenia využívané klientmi.
 7. ČLÁNOK 7 – ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

  1. Informácie o podmienkach poskytovania našich služieb nabíjania môžete nájsť v našich Aplikáciách. Tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník sú zverejnené na https://greenway.sk vo formáte, ktorý umožňuje ich získanie, uchovanie, reprodukciu a tlač.
  2. Vo veciach zmluvy a záležitostí týkajúcich sa poskytovania služieb využívame na komunikáciu s Vami Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, ako aj Aplikácie. Vy nás môžete kontaktovať na našu e-mailovú adresu, telefónne číslo a cez naše Aplikácie.
  3. Zmluvy na naše služby uzavierame elektronicky; môžete ich zmeniť alebo ukončiť elektronickými prostriedkami vo všetkých prípadoch, ktoré stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.
  4. Nesmiete posielať protizákonné informácie alebo obsah, urážlivý obsah, dezinformácie alebo zavádzajúce informácie, ako aj obsah, ktorý obsahuje vírusy alebo môže spôsobiť prerušenia alebo poškodenia počítačových systémov, a to najmä prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý je dostupný v Aplikáciách.
 8. ČLÁNOK 8 – ÚDAJE KLIENTA

  1. Správne údaje klienta majú zásadný význam pre našu spoluprácu. Ak chcete využívať naše služby, žiadame o poskytnutie Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ich aktualizáciu; ste povinný/á verifikovať tieto údaje, ak Vás o to požiadame.
  2. Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov. Detaily sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov našej spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.
 9. ČLÁNOK 9 – VŠEOBECNÉ PRÁVNE INFORMÁCIE

  1. Našu komunikáciu a zmluvnú dokumentáciu uskutočňujeme v slovenskom alebo anglickom jazyku.
  2. Na základe registrácie uzavierate s nami rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb nabíjania, ktoré sa budú poskytovať v súlade s aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti. Na ukončenie registrácie je potrebné, aby ste vyplnili registračný formulár v našej webovej alebo mobilnej aplikácii a súhlasili s podmienkami, za ktorých poskytujeme naše služby nabíjania. Rámcová zmluva medzi nami vzniká aj na základe zjednodušenej registrácie t.j. udelením Vášho súhlasu s podmienkami našich služieb; proces dokončenia registrácie znamená doplnenie chýbajúcich údajov klienta, a nie odklad vzniku zmluvy.
  3. Registračný formulár obsahuje funkčné prvky, ktoré sú spôsobilé identifikovať určité chyby ako napríklad či ste vložil všetky povinné údaje alebo či e-mailová adresa alebo telefónne číslo má správny formát; ak to bude možné, budeme Vás informovať o povahe chyby, avšak opravu musíte vykonať Vy osobne.
  4. Rámcovú zmluvu s Vami uzavierame na dobu neurčitú.
  5. Každá jednotlivá zmluva na službu nabitia sa uzavrie, keď nás požiadate o poskytnutie služby nabitia použitím prostriedkov autentifikácie ako sú Aplikácie alebo nabíjacie karty alebo iné RFID zariadenia. Táto zmluva trvá po dobu potrebnú na poskytnutie služby a zaplatenie jej ceny. Táto zmluva sa riadi podmienkami rámcovej zmluvy a podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu službu nabitia. Platnosť rámcovej zmluvy je podmienkou platnosti akejkoľvek jednotlivej zmluvy na službu nabitia.
  6. Ak chcete využívať naše služby, prosím, berte na vedomie, že je potrebné, aby ste konali v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a naším cenníkom.
  7. Uchovávame záznamy o aktuálnom znení Vašej zmluvy/zmlúv a môžeme Vám ich kedykoľvek poskytnúť na požiadanie.
  8. Naša/e zmluva/y sa riadi/a právom Slovenskej republiky.
  9. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v spojitosti s Vašou zmluvou, sa budú riešiť na súdoch Slovenskej republiky.
  10. Príloha k týmto všeobecným obchodným podmienkam obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré upravujú práva spotrebiteľov a iné otázky regulačného charakteru.
 10. ČLÁNOK 10 – ZMENA PODMIENOK

  1. Vyhradzujeme si právo určiť a zmeniť (vrátane ukončenia) tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník, registračný formulár, klientsky účet, ponuku našich služieb klientskej podpory, Aplikácie, naše technické podmienky a akékoľvek iné zložky našej podnikateľskej činnosti.
  2. Dôvody pre zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú služby nabíjania a elektromobilitu (ako je technologický rozvoj alebo rast trhu) a (iii) zmeny našich vlastných interných podmienok (ako sú investičné náklady alebo nové obchodné riešenia).
  3. O zmenách podmienok Vás budeme informovať minimálne 14 dní vopred. V prípade nesúhlasu so zmenenými podmienkami služieb, môžete ich prestať využívať a ukončiť našu zmluvu s okamžitým účinkom.
  4. Tým, že si vyžiadate službu nabíjania po tom, ako sa začnú uplatňovať zmenené podmienky, prejavujete svoj súhlas s novými podmienkami.
 11. ČLÁNOK 11 – POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE

  1. Sme oprávnení pozastaviť (alebo odložiť začiatok poskytovania) služieb nabíjania, ak (i) porušujete svoje povinnosti voči nám, alebo (ii) v prípadoch, keď (a pokiaľ) nevykonáte úkon(y), ktorý/é od Vás požadujeme ako podmienku Vášho využívania našich služieb, alebo (iii) je to požadované na základe príslušných predpisov.
  2. Každý z nás môže ukončiť rámcovú zmluvu (i) z dôvodu porušovania povinností druhou stranou tým, že odstúpi od zmluvy s účinnosťou k momentu doručenia oznámenia, alebo (ii) bez ohľadu na dôvod tým, že podá výpoveď, ktorá nadobudne účinky ku koncu kalendárneho mesiaca s minimálne 15-dňovou výpovednou lehotou. Každý spotrebiteľ môže odstúpiť od rámcovej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu (detaily sú uvedené v prílohe).
 12. ČLÁNOK 12 – DÁTUM ÚČINNOSTI

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané dňa 1. marca 2021 a uplatňujú sa od 15. marca 2021, okrem výnimiek stanovených v ods. 12.2.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú uplatňovať vo vzťahu ku klientovi od skoršieho dátumu, v ktorý sa (i) nový klient zaregistruje pre naše služby alebo (ii) existujúci klient rozhodne prijať tieto všeobecné obchodné podmienky a postupovať v súlade s nimi.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky našich služieb nabíjania.
  4. Uplatňovanie týchto všeobecných obchodných podmienok je automaticky spojené s uplatňovaním cenníka našej spoločnosti, ktorý je vydaný 15. marca 2021 na základe ods. 5.4 a ďalších ustanovení týchto podmienok.

PRÍLOHA USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁV SPOTREBITEĽOV A ĎAĽŠÍCH REGULAČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie, ale nie je to povinné. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby; v každom prípade, to bude bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb nabíjania počas lehoty na odstúpenie, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy, v porovnaní s plným záväzkom podľa zmluvy.

REKLAMAČNÉ KONANIE

Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatňovať voči nám nároky z vád nami poskytnutých služieb, vrátane spracovania platieb. Máte právo požadovať riadne poskytnutie služby v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a náhradu škôd, ak Vám nejaké vzniknú. Reklamáciu uplatnite použitím kontaktných údajov na prvej strane týchto podmienok. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodneme (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, alebo (iii) ak je potrebné komplexné zhodnotenie technickej stránky služby alebo v iných odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní. Vašu reklamáciu vybavíme (i) ihneď, alebo (ii) v odôvodnených prípadoch neskôr, avšak najviac 30 dní od podania reklamácie. V prípade nášho omeškania vyriešiť Vašu reklamáciu riadne a včas, máte právo odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRE SPOTREBITEĽOV

Ak ste spotrebiteľ, máte právo predložiť spor z tejto zmluvy subjektu alternatívneho riešenia sporov (detaily týchto „ADR“ subjektov nájdete na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1). Môžete takto postupovať aj v prípade, ak zamietneme Vašu reklamáciu alebo ju nevybavíme v lehote 30 dní od jej predloženia.

ORGÁNY DOZORU

Naša činnosť podlieha dozoru orgánmi: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, P.O.BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava.

KODEXY SPRÁVANIA

Naša spoločnosť neuplatňuje žiadne kódexy správania tretích strán.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zodpovednosť za vady sa neuplatňuje, pretože naša spoločnosť dodáva služby, a nie produkty.

FUNKČNOSŤ, VRÁTANE POUŽITEĽNÝCH TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATRENÍ, ALEBO DIGITÁLNEHO OBSAHU

Technická bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom TLS alebo SSL protokolov a v štandarde požadovanom pre spracovanie kartových platieb.

PRÍSLUŠNÁ KOMPATIBILITA DIGITÁLNEHO OBSAHU A HARDVÉROM A SOFTVÉROM

Použitie elektronických prostriedkov komunikácie vyžaduje prístup na internet, prístup do Aplikácií, vrátane platforiem a softvérových riešení potrebných pre používanie mobilných aplikácií, aktivovaný JavaScript a Cookies, aktívny e-mailový účet a možnosť prijímať a odosielať e-mailové správy.

CENA ZA POUŽITIE PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Cena je stanovená na základe štandardnej sadzby.

AK JE TO RELEVANTNÉ, MINIMÁLNA DLŽKA TRVANIA ZÁVÄZKOV SPOTREBITEĽA PODĽA ZMLUVY

V zmluve nie je stanovená žiadna minimálna dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa.Archív